જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

Saturday, December 29, 2012

DHAMEL PAY CENTER SCHOOL CLASS ROOM

CLASS ROOM VIDEO .MKV 

CLASS ROOM VIDEO .MP4

Thursday, January 06, 2011

tour from katch 22/12/2010 to 26/12/2010

5|JF; SrK GFZFI6 ;ZMJZ

GFZFI6 ;ZMJZ

HMJF,FIS  :Y/ ov
GFZFI6 ;ZMJZ
l=+SDEUJFGG]\ D\lNZ
VgG1F[+
    ;DI
11:00 TO 2:30
7:30 TO 9:30
PH NO :02839 26606/266729/266650


SM8[`JZ o
X\SZ EUJFGG]\ D\lNZ
NlZIF lSGFZM

,B5T o
,B5TGM lS<,M

NIF5Z o
plDIFDFTFG]\ D\lNZ

CFHL5LZ o
SrK S[ UZLA GJFh5LZ

DFTFGM D-o
SrKGL S]/N[JL VFXF5]ZFG]\  D\lNZ

WD"XF/F VG[ VgG1[+
;DI o
A5MZ[ o12:00 TO 2:00
;F\H[ 7:00 TO 10:00

ZF+L ZMSF6


DFTFGF\ D-YL JFFIF GB+F6F Y>


I1F AMT[ZF sSS0EL8f
8[SZF5Z AMT[Z WM0[;JFZG]\ D\lNZ

U-XLXF
V\A[DFTFG]\ D\lNZ
sUFDGL JrR[f
VgG1[+


DF\0JLo
lJHIlJ,F; 5[,[;

;DI oDC[, HMJFGM o
9:00 TO 1:00
4:00 TO 7:00
8LSL8 NZ o
5 JQF" ;]WL O|L
5 YL !! JQF" Z_ ~P
!! YL p5Z #5 ~P
S[D[ZF RFH" o5_ ~P
lJl0IM S[D[ZF RFH" o Z__~P
HFC[Z ZHF l;JFI O], l8lS8DF8[ !_ 8SF SgX[XG

DF\0JLGM NlZIF lSGFZM

S|FgTL lTY"
D:SFUFD
JFIFo ;,FIF
TFo DF\0JL
xIFDHL S'Q6JDF"G]\ :DFZS lTY"
.g0LIF CFp;GL 5|lTS'lT
OM8M U[,[ZL
UF0"G
E}H

HMJF,FIS :Y/M

CDLZ;Z T/FJ
5|FU DC[,
VFIGF DC[,

;DI o
10:00 TO 5:00
8LSL8 RFH" o
Z_~P

SrKdI]hLID
;DI o
10:00 TO 5:00
8LSL8 RFH" o
Z~P

:JFlDGFZFI6 D\lNZ E}H

ZF+L ZMSF6

E}HYL V\HFZ JFIF DFWF5Z
V\HFZ o
H[;, TMZ,GL ;DFWL
;DI o
7:00 TO 1:00
3:00 TO 8:00

V\HFZ D[.G AHFZ
KZL4T,JFZ4;}0L JU[Z[ DF8[
V\HFZGL :5[PAF\W6L DF8[
B+LRMS 4V\HFZP

V\HFZ YL DMZAL

DMZAL o
H],TM 5],
RFH"o
DFl;S 5F; !__~P