જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

૧ થી ૮ ના પાઠ્યપુસ્તકો

પાઠ્યપુસ્‍તકો
શિક્ષક મિત્રો, અત્રે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ ધોરણ ૬ થી ૮ ના  નવા પાઠ્યપુસ્તકોની લીંક મુકેલ છે. હાલ તે સાઈટ પર ધોરણ ૬ ગુજરાતી સિવાયની તમામ  ટેક્સ્ટ બુક અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. (પાંચ વિષય- ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, સામાજિક વિજ્ઞાન)  જેથી હવે તે તમામ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.   

પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ : ૬ થી ૮) પ્રથમ સેમેસ્ટર 
ધોરણ :- ૬ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગુજરાતી અંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ શબ્દાર્થ 
પુનરાવર્તન : ૧  પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૨    પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮ 

પ્રકરણ : ૯  પુનરાવર્તન : ૧  પ્રકરણ : ૯ 

પુનરાવર્તન : ૧  પુનરાવર્તન : ૨  પુનરાવર્તન : ૧

પુનરાવર્તન : ૨ 
પુનરાવર્તન : ૨

ધોરણ :- ૭ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગુજરાતી અંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ શબ્દાર્થ
પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૨  પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮ 

પ્રકરણ : ૯  પ્રકરણ : ૯  પ્રકરણ : ૯ 

પુનરાવર્તન : ૧  પ્રકરણ : ૧૦  પ્રકરણ : ૧૦ 

પુનરાવર્તન : ૨ પ્રકરણ : ૧૧  પુનરાવર્તન : ૧

Marivat પ્રકરણ : ૧૨  પુનરાવર્તન : ૨


પ્રકરણ : ૧૩પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ 


ધોરણ :- ૮ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત  સામાજિક વિજ્ઞાન  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગુજરાતી અંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા  અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧  પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨  પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩  પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪  પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ પુનરાવર્તન : ૧ 
પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭  પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮  પ્રકરણ : ૮ 
પુનરાવર્તન : ૨  પ્રકરણ : ૯  પ્રકરણ : ૯  પ્રકરણ : ૯ 

પ્રકરણ : ૧૦  પુનરાવર્તન : ૧  પ્રકરણ : ૧૦ 

પુનરાવર્તન : ૧  પુનરાવર્તન : ૨  પુનરાવર્તન : ૧

પુનરાવર્તન : ૨ 
પુનરાવર્તન : ૨

ધોરણ ૧ થી ૮ ના પરિણામ 


No comments: