જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

Thursday, October 07, 2010

vanche gujarat victor pay center school ta .rajulaNo comments: