જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

Thursday, October 07, 2010

sri victor pay center school ta. rajula mane gamatu pustak
No comments: