જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

Thursday, January 06, 2011

tour from katch 22/12/2010 to 26/12/2010

5|JF; SrK GFZFI6 ;ZMJZ

GFZFI6 ;ZMJZ

HMJF,FIS  :Y/ ov
GFZFI6 ;ZMJZ
l=+SDEUJFGG]\ D\lNZ
VgG1F[+
    ;DI
11:00 TO 2:30
7:30 TO 9:30
PH NO :02839 26606/266729/266650


SM8[`JZ o
X\SZ EUJFGG]\ D\lNZ
NlZIF lSGFZM

,B5T o
,B5TGM lS<,M

NIF5Z o
plDIFDFTFG]\ D\lNZ

CFHL5LZ o
SrK S[ UZLA GJFh5LZ

DFTFGM D-o
SrKGL S]/N[JL VFXF5]ZFG]\  D\lNZ

WD"XF/F VG[ VgG1[+
;DI o
A5MZ[ o12:00 TO 2:00
;F\H[ 7:00 TO 10:00

ZF+L ZMSF6


DFTFGF\ D-YL JFFIF GB+F6F Y>


I1F AMT[ZF sSS0EL8f
8[SZF5Z AMT[Z WM0[;JFZG]\ D\lNZ

U-XLXF
V\A[DFTFG]\ D\lNZ
sUFDGL JrR[f
VgG1[+


DF\0JLo
lJHIlJ,F; 5[,[;

;DI oDC[, HMJFGM o
9:00 TO 1:00
4:00 TO 7:00
8LSL8 NZ o
5 JQF" ;]WL O|L
5 YL !! JQF" Z_ ~P
!! YL p5Z #5 ~P
S[D[ZF RFH" o5_ ~P
lJl0IM S[D[ZF RFH" o Z__~P
HFC[Z ZHF l;JFI O], l8lS8DF8[ !_ 8SF SgX[XG

DF\0JLGM NlZIF lSGFZM

S|FgTL lTY"
D:SFUFD
JFIFo ;,FIF
TFo DF\0JL
xIFDHL S'Q6JDF"G]\ :DFZS lTY"
.g0LIF CFp;GL 5|lTS'lT
OM8M U[,[ZL
UF0"G
E}H

HMJF,FIS :Y/M

CDLZ;Z T/FJ
5|FU DC[,
VFIGF DC[,

;DI o
10:00 TO 5:00
8LSL8 RFH" o
Z_~P

SrKdI]hLID
;DI o
10:00 TO 5:00
8LSL8 RFH" o
Z~P

:JFlDGFZFI6 D\lNZ E}H

ZF+L ZMSF6

E}HYL V\HFZ JFIF DFWF5Z
V\HFZ o
H[;, TMZ,GL ;DFWL
;DI o
7:00 TO 1:00
3:00 TO 8:00

V\HFZ D[.G AHFZ
KZL4T,JFZ4;}0L JU[Z[ DF8[
V\HFZGL :5[PAF\W6L DF8[
B+LRMS 4V\HFZP

V\HFZ YL DMZAL

DMZAL o
H],TM 5],
RFH"o
DFl;S 5F; !__~P

No comments: